Kostersbond

Apeldoorn / Deventer / Zwolle

 

Agenda:

1 juli 2017 : Kostersuitje (nadere info volgt)

 

Activiteiten:

 

Verslag kostersbond ledenvergadering 7 januari 2017 

Plaats van samenkomst het NH Dienstgebouw te Rouveen.

 

Welkom:
Flip van Gerner (officieel nog voorzitter) heet iedereen van harte welkom.
Hij vraagt de aanwezigen zo is voorgesteld op de vergadering van 9 januari 2016 een nieuw voorzitter te benoemen. Er is overleg geweest tussen de 2 kandidaten t.w. Dolly Noordman en Arno Koster. Uitkomst is dat Arno de taak van voorzitter op zich wil nemen. Voorstel is dus om Arno te benoemen als nieuwe voorzitter. De vergadering gaat unaniem akkoord met de voordracht zodat de voorzittershamers officieel kan worden over gedragen aan Arno.

 

Arno opent formeel de vergadering en bedankt Flip voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de ‘bond’ en de kosters en hun partners. Als blijk van waardering is er een kleine attentie en voor Jenny een bos bloemen.
Ook een woord van dank is er voor onze gastheer/vrouw van Vliet, de ontvangt zag er prima verzorgd uit.
Als inleiding op de vergadering leest Arno met ons Lucas 12 vers 24-32. De boodschap is de veranderingen en verharding in de maatschappij maar ook de veranderingen in het werk van de koster. Echter maak je geen zorgen over het aardse maar over het hemelse. Breng te zorgen bij de Heer. Na deze uitleg gaat Arno voor in gebed.

 

De agenda wordt zo die is voorgesteld afgehandeld.
De notulen zien er goed uit. Enige opmerking is dat er naast de 5 dwaze meisjes ook 5 wijze meisjes waren en niet zo in de notulen staat 3 wijze meisjes.
Omdat onze secretaris Frank Groen verhinderd is leest Dolly Noordman het verslag voor.
Een hele lijst van activiteiten en gebeurtenissen komen voorbij. Zo ook de huldiging van 3 leden. De huldiging van deze jubilarissen komt terug bij een volgend agendapunt.
Henk Moddejonge doet verslag. Henk heeft tussentijds (tijdelijk) het werk van Sini Bruinink overgenomen. Er is weinig nieuws te melden wel heeft Henk geregeld dat we toch een officiële bankrekening hebben. Dit moest in opdracht van het HB (geen geld op privé rekeningen omdat je dan problemen kunt krijgen met de belasting, zij zien immers alles als privé inkomen). Maar omdat er aan een eigen rekening heel veel bankkosten verbonden zijn terwijl je weinig bankactiviteiten hebt is dit lange tijd blijven liggen. Nu ‘hangt’ onze rekening onder de rekening van het landelijke bureau en zij betalen de bankkosten.
Ben Brus vraagt of het gewissel van functie en bestuursleden statutair verantwoord zijn. Dit kan en is mede gezien de continuïteit is het soms per direct noodzakelijk iemand tijdelijk aan te stellen. In dit geval was de noodzaak een tijdelijke penningmeester te benoemen omdat de voorgestelde kandidaat helaas moest afhaken.
Gerrit v.d. Streek en Henk Schuurman hebben de in- en uitgaven en de daarbij behoren rekeningen gecontroleerd. Tevens is de vastlegging van de in- en uitgaven in het Excel bestand gecontroleerd. Het geheel gaf een verzorgde indruk en er zijn geen zaken geconstateerd die niet klopten. De commissie stelt voor om het bestuur en daardoor ook de penningmeesters (Sini en Henk M.) decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in.
In de vacature van penningmeester stelt het bestuur voor om Dolly Noordman te benoemen. De vergadering gaat met de benoeming akkoord.

 

Huldiging jubilarissen:
Onze jubilaris mevr. v.d. Kamp-Wilgenburg uit Harderwijk kon vandaag niet aanwezig zijn en heeft haar speld inmiddels ontvangen.
Wel aanwezig zijn Elly Jansen uit Steenwijk en Jan van Vliet uit Rouveen, beide 25 jaar lid van de bond.
Arno memoreert aan de loopbaan van beide. Ook voor hen geldt dat het niet altijd probleemloos is verlopen. Ook hier weer een paar voorbeelden dat het lidmaatschap van de bond belangrijk is.
Beide krijgen de speld uitgereikt vergezeld van een bos bloemen.

 

Kostersuitje:
Het kostersuitje vindt plaats op zaterdag 1 juli 2017. Door wie het wordt georganiseerd horen jullie nog.

 

Sluiting:
Arno bedankt de leden voor hun en aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
We hebben na afloop gezellig een ‘nieuwjaarsborrel’ gedronken en aansluitend genoten van een heerlijke broodmaaltijd.           

                                                                    

Notulist: Henk Noordman