Kostersbond

Oost

Agenda:

26 januari 2019 : Voorjaarsvergadering (info volgt)

 

 

Activiteiten:

 
Verslag bijeenkomst 14 april 2018 in Hengelo

Deze middag waren 20 personen aanwezig, de bijeenkomst werd gehouden bij collega Rinze Visser in Hengelo.
De voorzitter Aart Prinsen opende de vergadering met het lezen van Psalm 4 en heette iedereen welkom.
Onze gastheer Rinze Visser vertelde over de voorgenomen sluiting van (zijn) Bethelkerk waar hij meer dan 20 jaar werkzaam is geweest en nu 3 jaar voor zijn pensioen ontslagen wordt en op straat komt te staan. Voor hem en zijn vrouw een ingrijpende gebeurtenis.

 

Op deze voorjaarsvergadering worden het jaarverslag 2017 voorgelezen en het financiële verslag besproken.
Beide verslagen worden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend wat betreft het financiële gedeelte.
Willem van Tilburg en Jannie Christen worden beide bedankt voor het opstellen en maken daarvan.
Lia van der Wal en Rinze Visser worden benoemd voor de kascontrole commissie 2018.
Vicevoorzitter Willy Eenink wordt herkozen voor een volgende periode in het bestuur.
De heer Vink uit Arnhem is dit jaar 40 jaar lid van het CNV. De oorkonde en de cadeaubon worden op zijn verzoek verzonden naar zijn adres met onze felicitaties.
Ook wordt nog even gesproken over de nieuwe privacywet die op 25 mei ingaat.
Besloten wordt dat met de handtekening op de presentielijst toestemming wordt gegeven voor publicatie van foto’s in het blad de Koster en op de website.
De najaarsvergadering van oktober komt te vervallen, mocht het nodig zijn i.v.m. fusie perikelen rond Kerk en Ideëel kunnen we alsnog een vergadering beleggen.
Onze nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 26 januari 2019.

 

We staan deze middag lang stil bij de toekomst van de Kostersbond nu het vanwege het ledenaantal niet meer verantwoord is om zelfstandig te blijven en we dus aansluiting zoeken bij een andere bond binnen het CNV.
Het hoofdbestuur heeft oriënterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Kerk en Ideëel.

De volgende vragen en opmerkingen van deze middag geven we door aan het hoofdbestuur:

– Hoe zit het met onze positie in het GOM? We moeten ons daar wel in handhaven, niet laten ondersneeuwen.
– Hoe kunnen we de afdelingsbijeenkomsten in stand houden? Komen daar financiële middelen voor vanuit Kerk & ideëel / Zorg & Welzijn? (andere bonden zoals de Grafische bond, kennen geen regionale vergaderingen zoals wij ze kennen)
– Hoe gaat het met de Ledenraad na een fusie?
– We moeten zorgen dat we een goede formele structuur houden / georganiseerd blijven (afdelingen)
– De afdelingsbijeenkomsten blijven belangrijk voor de kosters, omdat je in je vak al een eenling bent. De interactie tussen werkende en niet-werkende kosters blijft belangrijk. Als je alleen bij elkaar komt voor de gezelligheid haken mensen af.
– We vinden het belangrijk dat er een blad als de Koster blijft met informatie en verslagen Dit kan ook een deel van een gezamenlijk blad zijn. Voorkeur voor een papieren versie.
– Er is een blad van CNV Connectief, wat is daarvan de frequentie en hoeveel pagina’s kunnen we krijgen?
– De contributie moet goed uitgelegd worden (wat zijn de voordelen) en trapsgewijs worden gewijzigd.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng, en in het bijzonder Henk Kamerling die al vele jaren bestuurlijk verbonden is aan de kostersbond.

 

Na het borreluurtje en de rondleiding door het gebouw kunnen we gebruikmaken van een prima verzorgde broodmaaltijd verzorgd door Rinze Visser en sluit Janny Prinsen deze middag af met een gedicht “Als alles tegenzit”.

 

Namens het bestuur van de afdeling Oost wensen wij een ieder een goede tijd toe,
Aart Prinsen.

 

 

 

In de Bethelkerk bevindt zich een vierkant raam (160 x 160 cm) dat gevuld is met glas-appliqué, gemaakt door Berend Hendriks.
Het stelt de oerwateren en de regenboog voor in sterk geabstraheerde vormen, waarin het kruismotief is verwerkt.
Water en boog zijn teken van de schepping en belofte en zijn hier geplaatst omdat het raam vlakbij de plaats van het doopvont is gesitueerd.