Kostersbond

Noordwest en Midden Nederland

 

Agenda:

12 januari 2019 : Nieuwjaarsontmoeting (info zie onder)

 

 

Activiteiten:

 

Jubilaris vanwege 40 jaar CNV lidmaatschap

Zaterdag 6 oktober 2018 namen de bestuursleden Hans Germans en Jan Willem Kostelijk deel aan de jubileumbijeenkomst in de Wilhelminakerk in Soest.

Jan van der Meij was 40 jaar CNV lid en tevens al 40 jaar Koster-beheerder van ”zijn” kerk. De attentie die wij als kostersbond aan Jan en zijn vrouw mochten aanbieden was geen CNV speld meer, maar het boek ”Een dienstbaar volkje, kosters in het Nederland van nu.” en de oorkonde, die het bondsbestuur altijd voor jubilarissen maakt.

 

Verslag najaarsontmoetingsdag

Zaterdag 13 oktober in Huizen.
Op deze dag ontving Riet Jongerden-van Dijk kosteres de Oude kerk ons. Haar man Arie is al 48 jaar beheerder van de RK begraafplaats in Laren.
Vanaf 13:30 uur staat de koffie klaar. Met een opkomst van 21 personen is het al heel gezellig.
Na begroeting opent voorzitter Hans Germans de bijeenkomst. Uit de Naardense Bijbel lezen we Rom.16 De apostel Paulus doet aan de gemeente in Rome aanbeveling van een zekere Fébe, een diacones in de gemeente en vraagt om groeten over te brengen aan zijn medearbeiders in Christus Jezus. Vragenderwijs stelt Hans ons voor om verheugd te zijn over groeten die wij van geliefden mogen ontvangen. En hij vraagt: ”Hoe besluiten wij een dag … of een week? Kiezen wij bewust tijd om God te danken? Dan gaat Hans ons voor in gebed en voorbeden.
We kijken vervolgens naar de agenda en naar elkaar. De oude kerk van Huizen bevat zelden zoveel kosters als vanmiddag. Sommigen zijn er voor het eerst. We besluiten tot een voorstelrondje. Daarvan maakt iedereen dankbaar gebruik. Van de jongste tot de oudste.
Vragen die uitgesproken worden: Hoeveel ruimte laat de privacywet voor uitwisseling van ledengegevens?
Zal het hoofdbestuur pleiten voor herkenbaarheid van het koster-beheerder zijn, tijdens het fusieproces met CNV Connectief, en onder die paraplu met Kerk en Ideëel? Zal Kerk en Ideëel blijven werken aan de toekomst van het kostersvak m.n. dat van het ”Beheren”?
Dan vraagt Arie ons mee om te luisteren naar de historie én het nu van de Oude kerk. Riet en Arie worden bedankt met welgemeende woorden en een bos bloemen voor het verzorgen van de sfeervolle en boeiende middag.

 

Afscheid van Hans Germans als koster-beheerder
van de Immanuëlkerk Haarlem

Op zondag 28 oktober 2018 mochten Hans en Corrie gewoon in de kerk plaats nemen. Al zes weken lang had de nieuw te benoemen koster-beheerder Martijn Renes meegedraaid. Deze 28e kreeg hij officieel de kerksleutels van Hans overhandigd.
Heel markant deze morgen was de tekst waaruit ds. Wessel Westerveld preekte. Hans had hem gevraagd: wilt u preken over 1 Sam. 3? Samuël was als jonge jongen door zijn moeder naar de tempel gebracht om de dienst des HEREN te vervullen onder toezicht van de priester Eli. Maar hij moest Gods stem nog leren herkennen. En Samuël was gewillig om een goede dorpelwachter van Gods huis te worden. Kosters herkennen zich in Samuël.
En tijdens de preek vroeg ds. Westerveld: Hoeveel kosters zijn er vanmorgen in ons midden? Het bleken er twaalf te zijn. We kregen applaus. Wij hopen dat ook Martijn in navolging van Samuël zijn werk mag doen als voor God. Als eerste kreeg de bond ruimte om Hans en Corrie toe te spreken. Een fragment daaruit volgt hier: ”Elk lid geeft op zijn of haar manier invulling aan de ”C” van het CNV. Voor de bond is de ”C” de invulling van haar identiteit. In Micha 6 : 8 staat: ”Hij (de HEERE) heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt. Niet anders dan Recht te doen, Getrouwheid lief te hebben en Ootmoedig te Wandelen met uw God.” Deze drieslag proberen we ook in het bondswerk in praktijk te brengen. Door onderlinge ontmoetingen te organiseren en als collega’s elkaar te ondersteunen. Door bij geschillen juridische hulp in te schakelen. Door elkaar er aan te herinneren dat we ons werk mogen doen in afhankelijkheid van God. Als voorzitter van het afdelingsbestuur, geeft Hans ook altijd invulling aan de ”C”. Hij opent met gebed en met dank aan God. We zijn altijd blij hoe Hans zijn geloof en vrijmoedigheid toont.” Tastbare blijken van waardering gaven we namens de bond in de vorm van bloemen en het boek ”Hoogtepunten in het Heilige Land.” van René van Loon.
De hele gemeente was blij met het waardige afscheid van hun kosters echtpaar met zo een lange staat van dienst.

 

 

Informatie over de agenda

Nieuwjaarsontmoeting
Datum : zaterdag 12 januari 2019 om 14:00 uur.
Plaats : Ontmoetingskerk in IJsselstein.
Onze gastvrouw daar zal zijn mevrouw L. van Vliet.